คณะผู้บริหาร

นายมนตรี ใยระย้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา