กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชลอ พิมพรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา ศิริมา

นางพรทิพย์ เตจ๊ะ

นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว

นางสาวธัญชนก แก้วทุ่น

นางสาวปริศนา อินต๊ะยศ
ครูอัตราจ้าง