กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา ศิริมา

นางพรทิพย์ เตจ๊ะ

นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว

นายสุระพงษ์ โพธิ์สิงห์
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญา เขียวสั้น

นางสาวปริศนา อินต๊ะยศ
ครูอัตราจ้าง