กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดุจคณิศร คงเมือง
ครู คศ.3

นางบุษยา ชื่นครอบ
ครู คศ.3

นางสาวนันธิดา นิลบุรี

นางสาวลำภู จันทร์พรม

นางสาวนัทธ์หทัย เสมบาง

นางสาวเปรมฤทัย ใจชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิศารัตน์ ส่องคำหล้า
ครูอัตราจ้าง