กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนันธิดา นิลบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดุจคณิศร คงเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุษยา ชื่นครอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำภู จันทร์พรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัทธ์หทัย เสมบาง
ครูชำนาญการ

นางสาวเปรมฤทัย ใจชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิศารัตน์ ส่องคำหล้า
ครูอัตราจ้าง