กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธ

นางสาวดุจคณิศร คงเมือง
ครู คศ.3

นางบุษยา ชื่นครอบ
ครู คศ.3

นางสาวนันธิดา นิลบุรี

นางสาวกรรณิการ์ ใจซื่อ

นางสาวนิศารัตน์ ส่องคำหล้า