กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรณี เขียวไสว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุภัทร พรมเสน
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา เนียมแสง
ครู คศ.2

นางสาวปิยะนุช เพชรมะโนรา
ครู คศ.3

นางนิตยา นวลนิ่ม
ครู คศ.3

นายกฤษณพงศ์ แก้วใหญ่
ครูผู้ช่วย