กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรณี เขียวไสว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุภัทร พรมเสน

นางสาวสุนิสา เนียมแสง

นางสาวปิยะนุช เพชรมะโนรา

นางนิตยา นวลนิ่ม
ครู คศ.3

นายพิทยา สุขแจ่ม