กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรณี เขียวไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายอนุภัทร พรมเสน
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิสา เนียมแสง
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะนุช เพชรมะโนรา
ครู คศ.3

นางนิตยา นวลนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงค์นุช ระมั่ง

นายกฤษณพงศ์ แก้วใหญ่
ครูผู้ช่วย

นางสาวพินทุสร ศิริธนารันดร์
ครูผู้ช่วย