กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรวัช นิลขลัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธานี สุวรรณปัญญา

นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค