กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรวัช นิลขลัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธานี สุวรรณปัญญา
ครูชำนาญการ

นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค
ครู

นายวรวุธ ลมเชย
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัตร แก้วบุญธรรม
ครูอัตราจ้าง