กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพวรรณ ปัญญาดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรวรรณ คงปาน
ครู คศ.3

นายพีรพล สุรจันทร์กุล
ครู คศ.2

นางสาวกัญญารัตน์ สินใจ
ครูอัตราจ้าง