กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพวรรณ ปัญญาดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรวรรณ คงปาน

นายพีรพล สุรจันทร์กุล

นางสาวกัญญารัตน์ สินใจ
ครูอัตราจ้าง