กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพวรรณ ปัญญาดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรวรรณ คงปาน

นายพีรพล สุรจันทร์กุล

นางสาวกัญญารัตน์ สินใจ
ครูอัตราจ้าง