กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพวรรณ ปัญญาดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายพีรพล สุรจันทร์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชนนิกานต์ เชียงงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2