คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี ใยระย้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0815343511
อีเมล์ : ploy846@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนถนอมราษฎร์ 361 องศา ICT กีฬา อาชีพ ( Sustainable Development 3 Plus‘s Model)
2 บทคัดย่อ การประเมินโครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง