กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภวัฐ คำภาพันธ์
ครูผู้ช่วย