กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวนิดา พลอยมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาวรุ่ง แหงมปาน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุปราณี ตองใจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายประภาส ขันทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอิสระพงษ์ สมประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง