กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวนิดา พลอยมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาวรุ่ง แหงมปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุปราณี ตองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายประภาส ขันทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอิสระพงษ์ สมประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง