กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสันติกรานต์ ธีระเชีย

นางยุพิน ชัยชนะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริญญา จันทร์คณา

นางสาวสุกัญญา บัวเขียว