กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสันติกรานต์ ธีระเชีย

นางยุพิน ชัยชนะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริญญา จันทร์คณา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุกัญญา บัวเขียว