มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันรับสินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.42 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.05 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.34 KB