กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.94 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB