Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

077834
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุกวัน ปว.
108
34
142
76922
1932
3263
77834

Your IP: 54.80.174.49
Server Time: 2017-08-21 23:32:23

เว็บที่น่าสนใจ


เผยแพร่ผลงาน ครู ดุจคณิศร คงเมือง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เผยแพร่ผลงาน

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                     รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน                  ดุจคณิศร  คงเมือง  ตำแหน่งครู วิทฐานะครูชำนาญการ

                                   โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  อำเภอบ้านตาก  จังหวัด ตาก

                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ปีที่ทำการศึกษา       ปีการศึกษา 2559

 
   

 

 

                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ค20202 จำนวน 32 คน ซึ่งได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection)

                    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม    วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด  2) แบบทดสอบ               วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง พหุนาม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ดำเนินการทดลองจัดกิจกรรมการเรียน        การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแผนการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   สถิติ   ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ร้อยละและทดสอบ   ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบ t – test  แบบ Dependent 

 

 

                   ผลการศึกษาพบว่า 

                   1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำแบบฝึกทักษะทั้งหมด 6 ชุด ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.31/81.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ และทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพ 81.15/82.67, 88.72/82.33 , 78.71/84.00 , 79.76/73.00 , 87.96/81.67 , 89.56/82.33 ซึ่งทุกชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

                   2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าในภาพรวมนักเรียน                        มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด