Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

089232
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุกวัน ปว.
90
53
585
88216
1121
2372
89232

Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-16 20:34:07

เว็บที่น่าสนใจ


เผยแพร่ผลงาน ครู ดุจคณิศร คงเมือง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เผยแพร่ผลงาน

บทคัดย่อ

?

ชื่อเรื่อง ??????????????????? รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน????????????????? ดุจคณิศร? คงเมือง? ตำแหน่งครู วิทฐานะครูชำนาญการ

?????????????????????????????????? โรงเรียนบ้านตาก ?ประชาวิทยาคาร?? อำเภอบ้านตาก? จังหวัด ตาก

?????????????????????????????????? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ปีที่ทำการศึกษา?????? ปีการศึกษา 2559

?
? ?

?

?

??????????????? การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ???3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

?????????????????? กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ?
ปีการศึกษา? 2559 โรงเรียนบ้านตาก ?ประชาวิทยาคาร? อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก? ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ค20202 จำนวน 32 คน ซึ่งได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive? Selection)

?????????????????? ?เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ???วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด? 2) แบบทดสอบ?????????????? วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ? หลังเรียน เรื่อง พหุนาม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ?เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ดำเนินการทดลองจัดกิจกรรมการเรียน??????? การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแผนการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ??สถิติ?? ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ร้อยละและทดสอบ?? ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบ t ? test ?แบบ Dependent?

?

?

?????????????????? ผลการศึกษาพบว่า?

?????????????????? 1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำแบบฝึกทักษะทั้งหมด 6 ชุด ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และในภาพรวมแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.31/81.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ และทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพ 81.15/82.67, 88.72/82.33 , 78.71/84.00 , 79.76/73.00 , 87.96/81.67 , 89.56/82.33 ซึ่งทุกชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

?????????????????? 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

?????????????????? 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าในภาพรวมนักเรียน??????????????????????? มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด?