ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2500  โดยมีนายเจตน์  แก้วโชติ เป็นครูใหญ่คนแรกมีนักเรียน 16 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 5 คน และอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2501 ได้ย้ายออกจากโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาไปอาศัยศาลาวัดน้ำปุ ซึ่งอยู่ตำบลตากตก เช่นเดียวกัน วันที่ 31สิงหาคม 2503 ได้ย้ายจากศาลาวัดน้ำปุ ไปเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ณ วัดโบสถ์ตำบลเดียวกันโดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาและต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ต่อมาปี 2515 ได้ย้ายจากวัดโบสถ์มาอยู่ ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน คือ หมู่ 4 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก